FACTURATIE

 

 

 

Factuurvoorwaarden:

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet.

In onderling overleg kunnen betalingsfaciliteiten worden overeengekomen. Wij zijn doorgaans erg soepel in deze zaken.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 als schadebeding.

BTW nummer:

Advocatenkantoor ORIJ: 0816.840.067